dilluns, 14 de maig de 2012

Assegurança d'accidents i responsabilitat civil.


Molt important: 
Per als no federats: "Es imprescindible posar el DNI" no és per que tinga cap interés en saber-ho, es per a fer l'assegurança en cas d'accident.
Segons la LLEI 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l’Esport i l’Activitat Física de la Comunitat Valenciana. [2011/3404]
CAPÍTOL II
Mesures de protecció i suport als esportistes
Article 14. Mesures de protecció als esportistes
Amb caràcter general, els esportistes que participen en activitats
organitzades per entitats públiques o privades tenen dret a les següents
mesures de protecció:
1. Que l’activitat compte amb personal tècnic que acredite una titulació
oficial en activitat física i esport, i que desenvolupen la seua labor
tenint en compte les característiques particulars dels individus.
2. Que l’activitat s’exercisca en condicions higienicosanitàries i de
seguretat adequades, tant pel que fa a les instal·lacions com al material
esportiu utilitzat.
3. Que l’entitat organitzadora compte amb les assegurances
necessàries que cobrisquen els riscos que pogueren tindre els practicants
en l’exercici de l’activitat.
A més a més:
Article 29. Garanties i assegurances de riscs
1. L’organitzador estarà obligat a subscriure un contracte
d’assegurança que cobresca la responsabilitat civil de l’esportista, i
també la responsabilitat civil per danys al públic assistent i a tercers,
per l’activitat desenvolupada.
2. Igualment, haurà de garantir l’assistència sanitària en cas
d’accident esportiu.
3. Així mateix, l’organitzador haurà de comptar amb les autoritzacions
pertinents.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada